Klokkenluidersregeling

Algemeen

Op grond van artikel 55 van de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van Assurance-opdrachten (anders dan wettelijke controles in de zin van de WTA) dienen te beschikken over een klokkenluidersregeling.
Deze regeling waarborgt dat personen van buiten het accountantskantoor en de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen.
Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor.
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

  • Handelingen die leiden tot strafbare feiten door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • Alle werkelijke en vermoede overtredingen van externe wet en regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
  • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
  • (dreigende) onregelmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
  • En verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van het accountantskantoor dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure

Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

Binnen DTG Holding is de heer drs. F.J.N. Oud RA aangesteld als vertrouwenspersoon. Indien de melding het functioneren van de heer F.J.N. Oud betreft zal de heer E.J.S. Duys RA als vertrouwenspersoon optreden.

De melding vindt uitsluitend electronisch plaats via fredoud@dtgaccountants.nl. Indien de melding het functioneren van de heer F.J.N. Oud betreft vindt dit plaats via erikduys@dtgaccountants.nl.

Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit emailadres.

De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Garantie

Het bestuur van DTG Holding garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen het accountantskantoor, dan wel zijn/haar carriëre.